Overavanje merila

Šta je overavanje ?

img_4U oblasti zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine, kontrole i bezbednosti saobraćaja, kao i u prometu roba i usluga Država ima obavezu da obezbedi upotrebu tačnih merila. To radi tako što prvo vrši odobravanje merila za upotrebu, a zatim periodično vrši kontrolu ispravnosti ovih merila.

Uverenje o odobrenju tipa merila izdaje imenovano telo, odnosno Direkcija za mere, na zahtev domaćeg proizvođača, ovlašćenog uvoznika, odnosno ovlašćenog distributera
stranog proizvođača merila.

Ovako odobreno merilo se može dalje overavati. Overavanje merila obuhvata pregled i žigosanje merila, odnosno izdavanje uverenja o overavanju.

Overavanje merila vrši ovlašćeno telo, odnosno Direkcija za mere nakon sprovedenog postupka pregleda merila čime se potvrđuje da je merilo u skladu sa odobrenim tipom merila, odnosno da ispunjava propisane metrološke zahteve.
Ukoliko ovlašćeno telo, odnosno Direkcija za mere utvrdi da određeno merilo nije u skladu sa odobrenim tipom merila, odnosno da ne ispunjava propisane metrološke zahteve, donosi rešenje kojim odbija overavanje merila.

Overavanje merila može biti prvo, redovno ili vanredno.Prvo overavanje merila vrši se na pisani zahtev domaćeg proizvođača, uvoznika ili ovlašćenog zastupnika stranog proizvođača, a obavezno ponovno overavanje na pisani zahtev imaoca, odnosno korisnika merila Ponovno overavanje merila posle popravke vrši se na pisani zahtev lica koje je izvršilo popravku merila.

Na prvo i ponovno overavanje mogu se podnositi samo pripremljena merila.

Overavanje merila vrši se u službenim prostorijama Direkcije za mere, kao i na mestu na kome se merilo nalazi, ako je u pitanju merilo koje je po svojoj konstrukciji vezano za mesto na kome je postavljeno (stabilno merilo), ili ako je u pitanju merilo koje bi se zbog osetljivosti konstrukcije moglo pri prenosu oštetiti ili pokvariti, u kom slučaju je podnosilac zahteva dužan da obezbedi potreban broj radnika i opreme za vršenje pregleda.

Ako se overavanje merila vrši na mestu upotrebe, merilo mora biti postavljeno u radno stanje prema propisanim metrološkim zahtevima i uputstvu proizvođača.
Pri overavanju merila na mestu upotrebe, podnosilac zahteva mora da obezbedi etalone i drugu neophodnu opremu za pregled, kao i prisustvo lica koje je merilo pripremilo za pregled. Oprema koja se koristi za overavanje merila, odnosno rezultati njenog etaloniranja moraju biti sledivi do etalona Srbije ili do nacionalnih etalona drugih država obuhvaćenih Aranžmanom o međusobnom priznavanju nacionalnih etalona i uverenja o etaloniranju i merenju koja izdaju nacionalni metrološki instituti (MKA), ili do međunarodnih etalona.

Ako se prilikom pregleda merila utvrdi da merilo ispunjava propisane metrološke zahteve, žigosaće se odnosno izdati uverenje o overavanju. Merilo se žigoše na način kako je propisano postupcima za overavanje merila na mestima koja su određena u uverenju o odobrenju tipa i drugim aktima Direkcije za mere.
Merilo se žigoše vrstom i oblicima žigova propisanim postupcima za overavanje merila i propisom o vrstama i načinu označavanja merila, o vrstama i obliku žigova i drugih znakova koji se upotrebljavaju.

Kome treba overavanje ?

img_5Prema Zakonu o metrologiji (član 17) i Pravilniku o vrstama merila za koje je obavezno overavanje (član 1), overavanje je obavezno za merila koja se koriste u oblasti:
1) zaštite zdravlja i opšte bezbednosti;
2) zaštite životne sredine;
3) kontrole i bezbednosti saobraćaja;
4) prometa roba i usluga;
5) provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda.

Svi ostali nisu obavezni da overavaju svoja merila, već metrološke karakteristike svog merila mogu proveriti etaloniranjem merila.