Kako rukovati vagom

 • Podloga na kojoj se vaga nalazi mora biti takva da se vibracije i potresi iz okolne sredine ne prenose na vagu.
 • Mesto na kome se vaga nalazi mora biti bez prevelikog strujanja vazduha i elektromagnetnih smetnji
 • Vaga mora biti dobro nivelisana.
 • Elektronska vaga mora biti uključena bar 30 minuta pre početka merenja.
 • Elektronske vage se moraju redovno kalibrisati prema uputstvu proizvođača.

O vagama

Vaga je uređaj pomoću kojega merimo masu.

Vage mogu biti mehaničke ili elektromehaničke.

 • Mehaničke vage rade na principu poluge ( ravnoteže između tereta koji se meri i odgovarajućih tegova poznate mase) ili deformacije (opruge ili torziija).
 • Elektromehaničke vage rade na principu merenja fizičkih veličina koje se menjaju pod uticajem tereta. Te veličine mogu biti struja, otpornost, frekvencija, ...

 

Osnovne karakteristike vaga

 • Osetljivost ili najmanji podeljak je vrednost izražena u jedinice mase i predstavlja najmanju podelu analogne skale, odnosno razliku dva uzastopna digitalna pokazivanja
 • Opseg merenja vage je područje merenja ograničeno najmanjom masom ( Min merenje) i najvećom masom (Max merenje) koja se može meriti na vagi, a da su greške merenja u granicama dozvoljenih grešaka.
 • Tačnost vage je slaganje između pokazivanja vage i tačne vrednosti merene mase.
 • Ponovljivost merenja je slagnje rezultata merenja pri ponovljenim merenjima iste mase u nepromenjenim uslovima.

Podela vaga prema osetljivosti

 • Ultra mikro vage - Ove vage mere do oko 3 grama ili manje i podeljak im je 0,0000001 g.
 • Mikro vage - Ove vage mere do oko 50 grama ili manje i podeljak im je 0,000001 g.
 • Polu mikro vage - Maksimalno merenje ovih vaga je od 50 do 250 grama i podeljak im je 0,00001 g.
 • Analitičke vage - Maksimalno merenje ovih vaga je od 50 do 600 grama i podeljak im je 0,0001 g. Vage sa tri decimale nisu analitičke vage.
 • Precizne vage - Podeljak ovih vaga je 0,001 g, 0,01 g, 0,1 ili 1g.