•   Zakon o metrologij
  •   EA-4-02 Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration
  •   OIML Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments
  •   Metrološki priručnik Provera Vaga
  •   Metrološki priručnik Uverenja o etaloniranju

Etaloniranje vaga

Etaloniranje je utvrđivanje karakteristika merila od strane akreditovane laboratorije. Ovo se postiže neposrednim poređenjem pokazivanja merila sa poznatim etalonom i izračunavanjem odgovarajuće merne nesigurnosti.

Nakon etaloniranja se izdaje uverenje o etaloniranju, koje pored ostalog sadrži:grešku merenja sa pridruženom mernom nesigurnosti.

Da bi se obezbedioe lanac sledivosti do međunarodnih primarnih etaloma, etaloni koji se koriste, takođe moraju biti etalonirani.

ELAB doo je akreditovana laboratorija za etaloniranje vaga.

 

Kome treba etaloniranje ?

  • Etaloniranje je neophodno svim akreditovanim laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje po standardu ISO 17025.
  • Etaloniranje je potrebno svim laboratorija koje su uvele ili nameravaju da uvedu neki od ISO standarda.
  • Etaloniranje je potrebno svim laboratorija koje žele da imaju proverene podatke o grešci i mernoj nesigurnosti koju njihovi instrumenti prave.